Obchodní podmínky

Úplné znění obchodních podmínek internetového obchodu www.svatebni-dekorace.com

Všeobecné obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto všeobecné podmínky jsou vydávány v souladu s ust. §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Fyzickou osobou Bc. Lucie Papežová, IČ: 02490854, fakturační adresa Samšín 3,  395 01 Pacov. Bankovní spojení: 2400781968/2010.

(dále jen „Pronajímatel“).

1.2.  Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s rámcovou či nájemní smlouvou (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi Pronajímatelem a fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá Smlouvu s Pronajímatelem (dále jen „Nájemce“).

1.3.  Pronajímatel a Nájemce (společně dále také jako „Smluvní strany“) se zavazují, že tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí všech Smluv, které mezi nimi v budoucnu budou uzavřeny. Má se za to, že VOP jsou druhé Smluvní straně známy v případě, že se již jednou staly součástí Smlouvy, Objednávky nebo předávacího protokolu uzavřené či předaného mezi Smluvními stranami, nebo na ně Pronajímatel odkázal internetovým odkazem. Uzavřením Smlouvy Nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jsou součástí Smlouvy a že je přijímá.

 1. VZNIK SMLOUVY

2.1  Návrhem na uzavření Smlouvy (dále jen „Objednávka“) se rozumí písemná listina. Objednávka je považována za učiněnou písemně rovněž v případě, že bude provedena elektronicky, a to prostřednictvím emailu nebo sms zprávou. Za závaznou objednávku není považováno odeslání poptávky ze strany potencionálního Nájemce.

2.2.  Objednávku je možno učinit i prostřednictvím telefonického rozhovoru. Jednotlivá Objednávka je platně uzavřena v okamžiku, kdy oprávněná osoba Pronajímatele potvrdí přijetí Objednávky písemně, elektronicky nebo telefonicky. Objednávka je považována za uzavřenou, nedojde-li ze strany Nájemce k námitkám k potvrzené Objednávce do 2 pracovních dnů, nejpozději však do požadovaného termínu dodání inventáře/zboží, a to minimálně 8 hodin před samotným dodáním. Veškeré dodatečné změny v již potvrzené Objednávce provedené Nájemcem jsou považovány za zrušení původní Objednávky, přičemž bude vystaveno nové potvrzení včetně dodacích lhůt. V případě, že Smlouva či Objednávka nebude Pronajímatelem přijata v termínu do 2 pracovních dnů od doručení, považuje se tato za zaniklou.

2.3.  Smlouva je také platně uzavřena v případě, že se Nájemce osobně dostaví do provozovny Pronajímatele, ústně provede Objednávku, převezme objednaný inventář/zboží či sjedná termín dodání a následně podepíše výdejku, příp. Objednávku a převezme daňový doklad, bude-li vydán.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Ceník dopravy naleznete zde.

3.1.  Pronajímatel je povinen dodat inventář/zboží v množství, jakosti a provedení dle uzavřené Smlouvy nebo Objednávky.

3.2.  Inventář/zboží bude dodáno v obalu vhodném pro dohodnutý druh inventáře/zboží, tak aby odpovídalo dohodnutým přepravním podmínkám. Náklady spojené s balným nese Pronajímatel.

3.3.  Inventář/zboží bude dodáno dle dodacích podmínek uvedených ve Smlouvě. V případě, že tyto nebudou obsahem Smlouvy, bude inventář/zboží dodáno v souladu s těmito obchodními podmínkami a podmínkami stanovenými zákonem. Dokladem prokazujícím dodání inventáře/zboží je dodací list, který je Nájemce povinen potvrdit a předat Pronajímateli nebo jím určenému zaměstnanci při odběru/převzetí inventáře/zboží nebo bez zbytečného odkladu po odběru inventáře/zboží doručit Pronajímateli více článek VI. těchto VOP. V případech, kdy součástí závazku Pronajímatele dle Smlouvy je zajištění dopravy zboží do určitého místa, je dokladem prokazujícím dodání inventáře/zboží přepravní doklad potvrzený Nájemcem nebo osobou jím pověřenou. Pokud Pronajímatel není povinen inventář/zboží dopravit nebo zajistit dopravu, je dokladem o dodání inventáře/zboží přepravní doklad vydaný Nájemcem nebo dopravcem a předaný Pronajímateli při odběru/naložení inventáře/zboží.

3.4.  Pronajímatel se zavazuje dodat Nájemci inventář/zboží nepoškozené, čisté a je-li požadováno tak i s návody na použití, více článek 7. VOP.

3.5.  Nájemce je povinen učinit veškeré úkony potřebné k tomu, aby Pronajímatel mohl objednaný inventář/zboží dle sjednaných podmínek dodat.

3.6.  V případě prodlení Nájemce s úhradou jakýchkoliv splatných závazků vůči Pronajímateli je Pronajímatel oprávněn pozastavit dodávky inventáře/zboží, a to až do vyřešení dané situace.

3.7.  Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen „vyšší moc“). Smluvní strany se dohodly, že pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují výluky v provozu, stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofy, válečné konflikty, embargo, opatření ze strany státu (EU) včetně antidumpingu a události podobného charakteru nezávislé na vůli stran. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a učinit veškerá opatření ke zmírnění následků nesplnění své povinnosti. V případě trvání vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce jsou obě Smluvní strany povinny obnovit jednání o podmínkách Smlouvy. Smluvní strana nemá právo na náhradu škody, která jí byla způsobena v důsledku působení vyšší moci.

3.8.  Je-li součástí závazku Pronajímatele doprava inventáře/zboží k Nájemci, je Nájemce povinen předat Pronajímateli písemné dopravní instrukce k přepravě inventáře/zboží do místa určení, a to v rámci sjednávání podmínek Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí dopravní instrukce budou všechny informace nezbytné k přepravě inventáře/zboží, a to zejména identifikace příjemce a místa vykládky inventáře/zboží, pracovní doba pro převzetí inventáře/zboží, specifikace státních svátků a dalších omezení v převzetí inventáře/zboží příjemcem. V případě, že Pronajímatel neobdrží dopravní instrukci, je oprávněn odložit termín dodání inventáře/zboží, aniž by to znamenalo porušení Smlouvy z jeho strany a nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku. Pokud bude dopravní instrukce neúplná či nepřesná, je Nájemce zavázán k zaplacení veškerých dodatečných výdajů a škod vzniklých tímto Pronajímateli.

3.9.  Pronajímatel je oprávněn uskutečnit dílčí dodávky inventáře/zboží, jakož i splnit dodávku před dohodnutým termínem dodání inventáře/zboží.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cena za pronájem inventáře/zboží (dále jen „cena“) je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, a je uvedena v potvrzené Objednávce, na daňovém dokladu či ve Smlouvě.

4.2.  Pronajímatel není plátcem DPH.

4.3.  Cena za pronájem je splatná dle data splatnosti uvedeném na faktuře - daňovém dokladu Pronajímatele. Po provedení úhrady bude inventář/zboží odesláno přes dopravce dle data události uvedeném v objednávce na adresu, kterou Nájemce uvádí jako adresu pro doručení. Nájemce bude o odeslání informován emailem, nebo telefonicky. Je-li mezi Pronajímatelem a Nájemcem uzavřena Rámcová smlouva o nájmu nebo dodávkách inventáře/zboží, je cena splatná dle podmínek uvedených v příslušné Smlouvě.

4.4.  Faktura - daňový doklad musí obsahovat číslo Objednávky či Smlouvy, na základě které je inventář/zboží zapůjčeno, termín splatnosti, číslo účtu a směrový kód banky, na který má být placeno. V případě absence shora uvedených náležitostí je Nájemce oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit doklad zpět Pronajímateli k opravě. Sjednaná lhůta splatnosti se nově počítá ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu nájemci. Faktura bude Nájemci zaslána elektronickou poštou ve formátu PDF. Pronajímatel je povinen doručit originál faktury na adresu sídla Nájemce pouze v případech výslovně uvedených v uzavřené Smlouvě je-li uzavřena.

4.5.  Cena bude uhrazena převodním příkazem na bankovní účet Pronajímatele uvedený na faktuře (Smlouvě či Objednávce). Cena se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání celé částky na bankovní účet Pronajímatele.

 1. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1.  V případě prodlení s úhradou splatného závazku je Pronajímatel oprávněn nárokovat v případě prodlení Nájemce se zaplacením jakékoliv platby podle Smlouvy nebo těchto VOP smluvní pokutu ve výši 0,5 %z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2.  V případě prodlení Nájemce s vrácením inventáře / zboží má Pronajímatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50% denně z hodnoty celkového nájemného za nájem poskytnutého inventáře / zboží. Kromě smluvní pokuty podle předchozí věty má Pronajímatel vůči Nájemci právo na náhradu veškeré vzniklé škody a ušlého zisku, jakož i prokazatelných výloh spojených s vymáháním pohledávky.

5.3.  S ohledem na plnění Pronajímatele a závazky vůči třetím stranám z důvodu dalšího pronájmu inventáře/zboží považují Smluvní strany smluvní pokutu a sankční poplatky za oprávněné a přiměřené.

5.4.  V případě, že se Pronajímatel dozví informace o okolnostech, které mohou snížit důvěryhodnost Nájemce (špatná platební morálka, likvidace, insolvenční návrh, okolnosti svědčící předlužení apod.), je oprávněn vyzvat Nájemce k okamžitému zaplacení všech závazků vyplývajících z již vystavených faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti; Nájemce je povinen zaplatit tyto závazky do 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy. Pronajímatel je rovněž oprávněn v takovém případě požadovat u všech dosud nesplněných dodávek platbu ceny předem, a to bez ohledu na již dohodnuté platební podmínky.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1.  Při převzetí pronajatého inventáře / zboží potvrdí Nájemce či osoba, která za Nájemce inventář / zboží přebírá, předávací protokol, a to datem, časem a vlastnoručním podpisem.

6.2.  Nájemce, nebo jím pověřený pracovník je povinen provést bezodkladně kontrolu přebíraného inventáře / zboží.

6.3.  Nájemce podpisem předávacího protokolu potvrzuje, že přebírá pronajatý inventář / zboží ve stavu dle Smlouvy / Objednávky a ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Nájemce se zavazuje zajistit, že s pronajatým inventářem / zbožím bude zacházeno pečlivě tak, aby nebylo jakkoliv poškozeno, a že bude řádně a včas vráceno v předem dohodnutém termínu a na předem dohodnutém místě vrácení.

6.4.  Nájemce potvrzuje, že plně odpovídá za veškeré škody vzniklé na pronajatém inventáři / zboží od jeho převzetí až do přijetí Pronajímatelem.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

7.1.  Převzetí vraceného inventáře je Pronajímatel nebo jím pověřený pracovník povinen:

 • Pronajatý nábytek: zkontrolovat počet a případné poškození a vyčíslit případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
 • Sklo, příbory, porcelán a další drobný inventář: zkontroluje počet a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či rozbitím. Výjimku tvoří příbory, které se nejprve umyjí a poté spočítají a následně bude Pronajímatelem vyčíslená případná škoda.
 • Elektro: zkontroluje počet a ověří funkčnost a vyčíslí případné škody způsobené ztrátou, poškozením či rozbitím;
 • Textilie: při navrácení je zběžně prohlédne a přepočítá a pošle na vyprání do prádelny. Za definitivně vrácené jsou považovány až po návratu z prádelny (což je cca do 10 dnů od navrácení), kdy Pronajímatel vyčíslí případné škody způsobené ztrátou či poškozením.
 • V případě výskytu nevypratelného znečištění se Nájemce zavazuje uhradit 100% vzniklé škody.

7.2. Následně pošle Pronajímatel Nájemci výše uvedené počty navrácených věcí a vyčíslení škod k vyjádření, zda Nájemce případně některé doposud nevrácené věci nedohledal.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů Nájemce pro účely plnění ze Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Pronajímatele plní Pronajímatel prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách Pronajímatele - www.svatebni-dekorace.com

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Pronajímatel může od Smlouvy odstoupit vyjma zákonných důvodů, také v případě hrubého porušení Smlouvy Nájemcem (např. Nájemce užívá inventář v rozporu s poučením Pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

9.2. Nájemce má právo do jednoho měsíce před konáním události nájem vypovědět i bez udání důvodu. Vypovězení nájmu/ odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší jak jeden měsíc před konanou událostí vzniká Nájemci povinnost uhradit stornopoplatek, který bude účtován v maximální výši ceny nájemného. Výpovědní doba počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli písemná výpověď doručena.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Nájemce je povinen ohlásit Pronajímateli písemně do 14 dnů změnu důležitých údajů o své osobě, zejména změnu adresy, jména či názvu společnosti, bankovního konta, ze kterého jsou platby prováděny, zánik společnosti, její splynutí či sloučení s jinou společností, jakékoli jiné změny v obchodním rejstříku, vstup do insolvenčního řízení, apod. Nájemce odpovídá za to, že Pronajímatel má vždy k dispozici jeho přesnou adresu pro doručování pošty.

10.2. Pro spory vzešlé z těchto VOP je místně příslušný soud v místě sídla Pronajímatele se zachováním věcné příslušnosti tohoto soudu. Toto ustanovení se nepoužije, je-li nájemcem spotřebitel.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

10.5. Pronajímatel je oprávněn k pronájmu inventáře / zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.6. Veškerá ujednání mezi Pronajímatelem a Nájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.7. Pokud to bude možné, budou veškerá ustanovení těchto VOP vykládána tak, aby byla platná a účinná podle práva rozhodného pro tyto VOP. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo neplatné nebo nevykonatelné podle rozhodného práva, nedotýká se to platnosti a vykonatelnosti ostatních ustanovení; smluvní strany jsou v takovém případě povinny jednat v dobré víře o změně nebo doplnění těchto VOP, která by umožnila dosáhnout účelu těchto VOP i přes neplatnost nebo nevykonatelnost uvedeného ustanovení.

10.8. Smluvní strany potvrzují, že si tyto VOP řádně přečetly, že jim plně rozumí a že veškerá ustanovení těchto VOP považují za vyvážená a spravedlivá.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne: 15. 5. 2020

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, kterým je Bc. Lucie Papežová, IČ: 02490854, fakturační adresa Samšín 3,  395 01 Pacov. Bankovní spojení: 2400781968/2010a popisuje způsob jakým postupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující, kterým může být podnikatel nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.
Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prodávajícím kupujícímu resp. prvnímu přepravci.  V případě je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od prodávajícího resp. převzetí od dopravce.
Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě.
Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje je použité zboží, sjednávají smluvní strany dobu na uplatnění práv z vadného plnění v délce 12 měsíců. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Pokud bylo zboží v době jeho převzetí určitým způsobem opotřebované a vlivem času opotřebení dosáhne takové intenzity, že se přemění na vadu, na takovou vadu není možné uplatnit práva z odpovědnosti za vady. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
Reklamace se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.

Záruční podmínky

 1. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
 2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem prodávajícímu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o vadné plnění.
 3. Místem pro uplatnění reklamace je Samšín 3, 395 01 Pacov.
 4. Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak. Taktéž je potřebné zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
 5. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu nebo záručního listu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci.
 6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
 7. Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. 
  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):
  mechanickým poškozením zboží,
  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.
  Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.
 8. Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.
 9. Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace, používání nebo použití nevhodných součástí či příslušenství nedodané prodávajícím, nebo jestliže výrobek poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době, nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.
 10. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečistění obvyklé.

Způsob vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel:

Věc je bez vady pokud:

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží má při převzetí vady, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do bezvadného stavu, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci není-li to vzhledem k povaze věci nepřiměřené (pokud se vada týká jen součásti věci může kupující požadovat jen výměnu součásti), nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o vadě věci věděl nebo vadu věci sám způsobil.

Právo na výměnu věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže vyměnit věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li kupujícím podnikatel:

Věc je bez vady pokud prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.
Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění práva z vadného plnění tato práva:
je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má právo

 1. na odstranění vady výměnou věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace náklady spojené s uchováním věci.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Spotřební materiál

Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, žárovka), bývá jeho obvyklá životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak.

Právo kupujícího reklamovat zboží v záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť nároky z vad se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním a nelze je tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu. Prodávající vždy v odůvodnění případného zamítnutí reklamace uvede, zda se jednalo o vadu způsobenou obvyklým opotřebením.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 15. 5. 2020 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo jako dokument na webu.

Svatební ateliér a konzultace

Potřebujete pomoc s organizací Vašeho svatebního dne? Hledáte dodavatele originální květinové výzdoby? Rády nabídneme naše bohaté zkušenosti i čerstvé květiny nejen z vlastních záhonů.

Baví nás vše, co se točí okolo svateb, květin a dekorací. Zajistíme svatební výzdobu, květiny i koordinaci celého dne. Prohlédněte si naše reference.

více informací